กลับด้านบนสุด
สมาชิก: ล็อกอิน -หรือ- ลงทะเบียนใหม่ ติดต่อโฆษณาเว็บเชียงใหม่ ติดต่อเรา Language:(thai) English
หน้าแรก เว็บบอร์ดท่องเที่ยว จองโรงแรม ที่เที่ยวแนะนำ พาเที่ยวแนะนำที่พัก พาเที่ยวแนะนำที่กิน เที่ยวเขาค้อ สมัครสมาชิก หางานท่องเที่ยว
ติดต่อลงโฆษณาเว็บเชียงใหม่, Email: info.chiangmai2day@gmail.com   ฝากข่าวสารผ่านทาง Line ID: chiangmai2day
HOT NEWS: 
  เว็บบอร์ด  ห้องจักรยาน  Amazing Lanna Adventures International 2016
เริ่มหัวข้อใหม่กลับไปห้องหลัก
Wifi Hotspot For Hotel and Resortadmin

 
เปิดรับสมัครแล้ว Stage 1 เชียงใหม่
 
กรอกใบสมัครได้ตามลิงคนี้ คลิก>>>>> สมัครลงแข่งขัน
 
 
 
สนามที่ 1 วันที่ 30-31 กรกฎาคม ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่
 
 
กติกาการแข่งขันกีฬาผจญภัย อะเมซิ่งล้านนาแอดแวนเจอร์ 59
 
1. นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขัน ต้องใช้รถจักรยานเสือภูเขาตามที่กติการะบุไว้เท่านั้น
2. นักแข่งทุกคนจะต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดเวลาแข่งขัน ควรสวมใส่รองเท้าที่เหมาะสม
    กับการปั่นจักรยาน ลุยน้ำ ไต่เขา โรยตัว และการวิ่งวิบากในสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกัน
    ควรสวมใส่ถุงมือ ถุงเท้า ตลอดเวลาการแข่งขัน เครื่องแต่งกายควรรัดกุมและเหมาะสมกับ
    กิจกรรมผจญภัย
3. นักแข่งต้องสวมใส่เสื้อชูชีพ และใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ ที่กรรมการแต่ละจุด
     กำหนดให้
4. นักแข่งต้องติดเบอร์ที่หน้ารถและติดที่ตัวนักแข่งให้ชัดเจน ห้าม ตัด, พับ หรือเจาะรูเพิ่มเติม
    ใดๆ ทั้งสิ้น หากเบอร์หลุดหายหรือชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่มองไม่ชัดเจน ผู้ตัดสินจะไม่
     สามารถจัดลำดับให้ได้ และกรรมการจะไม่รับการประท้วงใด ๆ
5. นักแข่งต้องอยู่คู่กับผู้ร่วมทีมของตนเองตลอดการแข่งขัน (ห้ามทิ้งระยะเกิน 50 เมตร)
6. ผลการจัดอันดับ ผู้แข่งขันหากเข้าเส้นชัยเกินเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่จบการแข่งขัน
7. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือว่าเป็นการสิ้นสุด
8. การประท้วง ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ภายใน
    15 นาที หลังจากประกาศผลฯ พร้อมเงินประกัน      1,000 บาท หากการประท้วงนั้นเป็นผล
     จะคืนเงินให้ทันที
(การประท้วง รวมความครอบคลุมทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นผลการตัดสินของกรรมการ/คุณสมบัตินักแข่ง)
 
 
คุณสมบัตินักกีฬาผจญภัย
1. นักแข่งทุกคนจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
    (มีรูปถ่ายและเลขประจำตัว 13 หลัก) เพื่อการตรวจสอบหลักฐาน
2. นักแข่งที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับการอนุญาตและการรับรองจากผู้ปกครอง
3. นักแข่งทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

 
กติกาการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา อะเมซิ่งล้านนาแอดแวนเจอร์ 59
1. ดำเนินการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ฉบับล่าสุด และข้อกำหนด 
    เฉพาะกาลของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน (The competition is carried out with the latest
    rules of International Cycling Union (UCI) and interim provision of Organising Committee.)
2. ผู้สมัครตามกลุ่มอายุต้องแสดงหลักฐานบัตรประจาตัวประชาชน (All applicants sorted by age
     have to present their ID card.)
3. นักจักรยานทุกคนที่ทำการแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกและรัดสายรัดคางให้เรียบร้อยระหว่าง
     การแข่งขัน (All cyclists participating the competition have to put on their helmet and
     fasten the chin strap during the competition.)
4. นักจักรยานทุกคนต้องรายงานตัวและเซ็นชื่อในใบเริ่มต้นแข่งขัน ก่อนนเวลาเริ่มต้นแข่งขัน 45 นาที
     การรายงานตัวจะสิ้นสุดลงก่อนเริ่มการแข่งขัน 20 นาที ถ้านักจักรยานคนใดไม่มีลายเซ็นใน
     ใบเริ่มต้น คณะผู้ตัดสินจะถือว่านักจักรยานคนนั้นไม่ได้เริ่มต้นการแข่งขันตามเวลาที่กำหนด
     ในสูจิบัตร (All cyclist have to appear and register before the competition starts 
      within 45 minutes and the registration will be closed 20 minutes before the 
      competition starts.)
5. นักจักรยานทุกคนเมื่อผ่านเส้นชัยแล้วต้องรายงานตัวต่อนายทะเบียน และเซ็นชื่อในใบลงทะเบียน 
     หลังการแข่งขันทันที มิฉะนั้นจะถือว่าขี่ไม่ครบระยะทาง หรือขี่ไม่ถึงเส้นชัย (If any cyclist does
     not sign up at the registration, the judge commission will not allow him to participate the
     competition All cyclists, after finishing the finish line, have to appear before the registrar 
     and sign again in the registration paper immediately otherwise you do not finish the 
     competition officially or reach the finish line.)
6. การตัดสินหาตำแหน่งผู้ชนะเลิศและอันดับรองของรุ่นต่างๆ ในแต่ละสนาม จะตัดสินจากอันดับที่เข้า 
    เส้นชัย(ผู้ที่ใช้เวลาน้อยสุด 5 อันดับแรก) ในแต่ละสนาม ไม่ได้ตัดสินจากเวลารวม (According to
    the winner and the 1st and 2nd runner up in each group are the first 5 contestants 
    finishing the goal within the least time. not within the most total time used.)
7. การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาต้องใช้อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับรถจักรยานเสือภูเขาเท่านั้น ขนาดวงล้อ-
    ไม่เกิน 29 นิ้ว
 (For the competition of all terrain bicycles, the contestants have to use the
    basic device only for all terrain bicycles with wheel size 29 inches or less.)
8. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องพร้อมให้ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ถ้าไม่มีหลักฐานจะถูกปรับเป็นแพ้  
    (Any awarded person is prepared to check up his authentic ID card, otherwise he is
     considered to have lost the competition.)
9. ในกรณีที่รุ่นใดมีผู้สมัครไม่ถึง 10 คน ผู้จัดมีสิทธิ์ที่จะปรับรางวัลตามสัดส่วนที่เห็นสมควร หรือรวม
     เข้ากับรุ่นอื่น (In the case that there are less than 10 contestants in the competition.
     The Organising Committee can adjust the number of awards as he thinks fit.)
10. อายุนับตามปีเกิด (The age is counted with the year of birth.)
11. นักแข่งต้องติดเบอร์ที่หน้ารถให้ชัดเจน ห้ามตัด,พับ หรือเจาะรูใดๆ ทั้งสิ้น หากหลุด 
       และอยู่ในสภาพที่มองไม่ชัดเจน ผู้ตัดสินไม่สามารถจะนับรอบให้ได้ (The contestants have to
       stick their specified number in front of their bicycle without cutting, folding or punching 
       any hole. If their number falls or does’t appear obviously, the contestants cannot be
       considered by the judge committee.)
12. ในกรณีที่มีการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นักกีฬาในรุ่นที่ต้องใช้อุปกรณ์ ให้มาลงชื่อรับอุปกรณ์
       ณ จุดที่กรรมการกำหนด หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วจะต้อง นำมาส่งคืนให้กับกรรมการที่จุด
       รับอุปกรณ์ (In case of usage of electronic device, the contestants, in the competition
       which electric device is used, have to register and receive the electric device at the
       registration point specified by the judge committee.)
13. การประท้วงให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการภายใน 15 นาที หลังการประกาศ 
       ผลอย่างเป็นทางการ พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท ถ้าการประท้วงเป็นผลจะได้รับเงินประกันคืน
       แต่ถ้าการประท้วงไม่เป็นผล เงินประกันจะถูริบ (การประท้วงรวมความครอบคลุมทุกกรณี ไม่ว่า
       จะเป็นผลการตัดสินของ กรรมการ/คุณสมบัตินักแข่ง) ( Any protest can be presented in 
       writing before the judge committee within 15 within 15 minutes after the official notice
       of results with 1,000 baht for bail. If the protest has effect, the contestant will take the 
       bail back. If not, the bail will be taken. The protest covers any cases of protest; the 
       contest results, qualification  of the contestants)
14. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ ( The judge committee’s decision is considered 
       as the settlement.)

 
คุณสมบัตินักปั่นจักรยานเสือภูเขา
1. นักแข่งทุกคนจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
    (มีรูปถ่ายและเลขประจำตัว 13 หลัก) เพื่อการตรวจสอบหลักฐาน
2. นักแข่งที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับการอนุญาตและการรับรองจากผู้ปกครอง
3. นักแข่งทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์
 

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.lannaadventures.com 
โพสต์เมื่อ:13/07/2016 20:59    ดูแล้ว 9024 ครั้ง


เริ่มหัวข้อใหม่กลับไปห้องหลัก


 
ตอบกระทู้
Re: Amazing Lanna Adventures International 2016
ชื่อ(*): Email:
รูปภาพ ไม่แนบรูป แนบรูปภาพ (Max file size 100 KB)
 
ตัวหน้าตัวเองขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ใส่ Url youtubeใส่ Url youtube
 
 
 
   
 
   เว็บนี้แสดงผลได้เต็มประสิทธิภาพใน Firefox,Chrome,Safari ขนาด1024x768 พิกเซล

ข่าวเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชียงใหม่
เว็บบอร์ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ที่พักเชียงใหม่
จักรยานเชียงใหม่ ร้านอาหารเชียงใหม่
รถเช่าเชียงใหม่ จองที่พักเชียงใหม่
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บเพื่อนบ้านเชียงใหม่
 Facebook
 Google+
  Youtube
  เกี่ยวกับเรา    ติดต่อลงโฆษณาเชียงใหม่    แนะนำติชม แจ้งปัญหาการใช้งาน    ติดต่อสอบถาม